HOC TAP BAC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 01/11/2019, huyện Bù Gia Mập tròn 10 năm thành lập sau khi chia tách từ huyện Phước Long. Toàn huyện có 8 xã, có đường biên giới giáp Campuchia dài trên 60km, hơn 36% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau 10 năm, với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đổi thay ở các xã biên giới, vùng xa như Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Phú Văn…đã thấy rõ và đang từng ngày tạo nên một diện mạo mới của huyện Bù Gia Mập ngày nay.
Thực hiện Nghị Quyết lãnh đạo huyện Đảng bộ khóa XI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở ngành tỉnh; sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội và nhất là sự đồng thuận của nhân dân, cùng với sự chỉ đạo, quản lý điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp phát triển hợp lý.

Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội đều đạt và vược kế hoạch, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch hằng năm, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường; vướng mắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung tháo gỡ; quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại luôn được duy trì thường xuyên, ổn định.

Bù Gia Mập đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới

Về các xã thuộc huyện Bù Gia Mập hôm nay, ai cũng cảm nhận được sự đổi thay, nhất là sự phát triển của đời sống người dân, hệ thống đường giao thông khá thuận lợi... Kinh tế - xã hội huyện đã có bước chuyển biến tích cực, đúng hướng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ và thống nhất trên toàn huyện.

 Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được các tổ chức, cá nhân áp dụng cho hiệu quả cao về kinh tế.

Cơ sở hạ tầng đã được xây dựng mới và dần được hoàn chỉnh như: Đường giao thông, trường học, nhà văn hóa,.. bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, điều kiện đi lại, sinh hoạt, giải trí của người dân được nâng lên một bước. Đến nay toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn và được công nhận xã NTM (Phú Nghĩa, Đức Hạnh, ĐaKia) các xã còn lại đạt bình quân 12,4 tiêu chí. Hiện huyện tiếp tục hướng dẫn, nâng cao và giữ vững chất lượng tiêu chí các xã đã về đích, đồng thời tập trung huy động nguồn lực phấn đấu đưa xã Bình Thắng về đích NTM trong năm 2019. Qua đó thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đưa 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Những đổi thay ở huyện Bù Gia Mập

Đến nay, tình hình kinh tế, xã hội của huyện Bù Gia Mập phát triển tương đối ổn định. Năm 2018, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành thực hiện đến hết năm 2018 đạt 2.329 tỷ đồng; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành thực hiện đến hết năm 2018 đạt 1.736 tỷ đồng, bình quân tăng 31,47%, vượt kế hoạch đề ra.
Giai đoạn 2016-2018, tổng thu mới ngân sách địa phương đạt 238,87 tỷ đồng, bình quân kết quả thực hiện tăng 23%, vượt kế hoạch đề ra; tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 325,496 tỷ đồng, bình quân đạt 91,28% kế hoạch.

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-xã hội được thực hiện khá tốt, đạt và vượt kế hoạch đề ra, gắn kết hài hòa giữa nâng cao chất lượng đời sống tinh thần với phát triển kinh tế, kết hợp đầu tư phát triển với bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội. Kết quả chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến năm 2018 đạt 100%, số trường đạt chuẩn Quốc gia tính đến hết năm 2018 đạt 5 trường và mục tiêu đến năm 2020 đạt 7 trường.

Công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện với kết quả đạt khá. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư nâng cấp, tính đến năm 2018 số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế 8/8 xã vượt kế hoạch. Chất lượng đội ngũ y, bác sỹ được nâng cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân.

Hoạt động văn hóa thể dục thể thao, thông tin và truyền thông được triển khai thực hiện có hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tỷ lệ thôn có nhà văn hóa cộng đồng đạt 77,94% và mục tiêu đến năm 2020 đạt trên 90%. Công tác xóa đói, giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thông qua việc lồng ghép vào các chương trình, dự án tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ sản xuất; bên cạnh đó công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Tính đến hết năm 2018 đã giải quyết việc làm cho 2.013 lao động vượt kế hoạch theo NQ đã đề ra; Tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm đạt 15,66% vượt kế hoạch đề ra.

Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng Khóa XII và Đề án số 04-ĐA/HU của Huyện ủy; đến nay đã cơ bản đã sắp xếp theo đề án các phòng, ban chuyên môn của huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã bước đầu đã đạt được hiệu quả nhất định.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 
Giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới

Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập - Lê Quang Oanh khẳng định: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục củng cố và phát huy thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức tăng trưởng khá, ổn định, bền vững; tập trung thực hiện các chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện khóa XI, Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, HĐND huyện đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra; thực hiện các giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, mời gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo nguồn thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, vượt kế hoạch của tỉnh và HĐND huyện giao; đảm bảo chi ngân sách đúng, đủ chặt chẽ tiết kiệm chống lãng phí; tập trung nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của huyện, tạo động lực phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, các hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết việc làm cho người lao động; công tác giảm nghèo bền vững, mỗi năm giảm 5,1% theo Nghị quyết đảng bộ huyện đề ra. 

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; thực hiện hiệu quả các cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã quy hoạch. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm đạt 30%; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đạt 80%; huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng NTM đạt 10-30%. Có 50% số xã đạt chuẩn NTM và số xã còn lại đạt 70% tiêu chí NTM. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh...

Triển khai thực hiện tốt các chính sách cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại các chương trình, Dự án, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo đối với người đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo đúng quy định; thụ lý và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên thanh kiểm tra các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm phát hiện chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cải cánh hành chính, thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tăng cường, đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo đề án đã được phê duyệt.

Tiếp tục củng cố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì và thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tuần tra kiểm soát giao thông, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, các giờ cao điểm nhằm kịp thời phát hiện và hạn chế đến mức thấp nhất tình hình tội phạm, vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn huyện. Nắm chắc tình hình an ninh tuyến biên giới, an ninh trong dân tộc, tôn giáo và tình hình khiếu kiện đông người, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá tạo điểm nóng trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới; duy trì tốt mối quan hệ giao ban, đối ngoại. Từ đó, xây dựng quê hương Bù Gia Mập ngày càng văn minh giàu đẹp, hội nhập quốc tế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây