HOC TAP BAC

Một số nhiệm vụ, giải pháp, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả năm 2024.

Thứ ba - 09/04/2024 05:03 3.606 0
Sáng ngày 09/4/2024, tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18, đã dự báo thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục gặp những khó khăn nhất định; thời tiết diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân; về an ninh chính trị, trật tự xã hội, các thế lực thù địch ở bên ngoài luôn rình rập, tìm cơ hội với nhiều chiêu bài lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trước tình hình thực tế thực tế của địa phương.
Đồng chí Lý Trọng Nhân - Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lý Trọng Nhân - Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp, năm 2024 như sau:
Một là, Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể huyện tiếp tục bám sát vào chương trình Nghị quyết Đại hội khoá XII nhiệm kỳ (2020-2025), Nghị quyết năm 2024 của Đảng bộ huyện và nhiệm vụ của ngành dọc cấp trên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.
Hai là, Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2024 về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước; Quy định số 101 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị
Ba là, Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện chuẩn bị các nội dung theo chương trình công tác năm 2024 đảm bảo về quy trình, nội dung và thời gian đề ra; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp tham mưu cho BTV Huyện uỷ tiến hành sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ cấp trên đảm bảo đúng thời gian quy định.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Ngoài những nhiệm vụ theo quy định về chức năng, nhiệm vụ và các nội dung đã nêu trong dự thảo báo cáo; cần tiếp tục tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thông tin thời sự đến các tổ chức đảng, đảng viên một cách kịp thời và hiệu quả. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy các giải pháp nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng, nhất là các hội nghị học tập trực tuyến.
Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho TT, BTV, BCH thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và thực hiện quy hoạch giai đoạn 2025-2030 đảm bảo đúng quy định. Chú ý đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tránh tình trạng cục bộ địa phương, phe phái, lôi kéo, can thiệp trong công tác cán bộ; chủ động phối hợp với ngành chức năng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Khẩn trương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tham gia sinh hoạt với chi bộ các khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết số 26 -NQ/TW của Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, cũng đề nghị các đồng chí cấp ủy được phân công về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư cần nghiên cứu, có định hướng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Nghị quyết 26 -NQ/TW của Trung ương Đảng.
Các đại biểu tham dự tại Hội nghị
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của BCH Đảng bộ huyện đảm bảo hiệu quả; tăng cường, chủ động kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng, đảm bảo tính giáo dục răn đe đối với cán bộ, đảng viên.
Tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về quản lý, sử dụng tài chính công, mua sắm tài sản công, đầu tư công, quản lý, sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên khoáng sản và các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, vụ việc báo chí phản ánh.
Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể các cấp.
Phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp đỡ đoàn viên, hội viên giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.
Ban Dân vận Huyện ủy cần khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 205-KH/HU ngày 21/11/2023 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 12/10/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.
UB.MMTQ VN huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tổ chức Đại hội MTTQVN các xã, nhiệm kỳ 2024-2029; tạo không khí sôi nổi để chào mừng Đại hội MTTQVN cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Triển khai thực hiện tốt Chương trình giám sát, phản biện năm 2024; trong quá trình thực hiện cần phối hợp tốt với Thường trực HĐND huyện để tránh việc trùng lặp nội dung và địa bàn.
Đ/c Đoàn Văn Thảo - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình tại Hội nghị
Bốn là, UBND huyện: tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra trong năm 2024; trong đó cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn; thu mới ngân sách nhà nước; về phát triển văn hóa, xã hội, đầu tư cho giáo dục, đào tào, các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo QP-AN.
Đối với vấn đề Nông thôn mới của xã Phú Văn và Bù Gia Mập, UBND huyện cần có đánh giá thật cụ thể, thật sâu sát và khách quan để thấy được những vấn đề đang vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện (nhiều công trình vướng quy hoạch bô xít, đất rừng phòng hộ …) và báo cáo BTV Huyện uỷ cho ý kiến. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp trên.
- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện một cửa liên thông, đảm bảo mọi thủ tục hành chính đều được xử lý trên hệ thống Dịch vụ công của tỉnh, huyện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hơn, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ.
- Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo AN-TT tại địa phương; đấu tranh triệt phá đối với các tội phạm trộm cắp, cờ bạc, ma túy, tín dụng đen,... trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số; cấp căn cước công dân theo kế hoạch đề ra.
- Khẩn trương xây dựng và thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nhân dân trong đợt hạn hán năm nay, nhất là các nơi gặp khó khăn về nước sinh hoạt; bên cạnh đó chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng chống cháy rừng trong thời gian tới.
Toàn cảnh Hội nghị
Năm là, Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, phát huy vai trò của các đại biểu HĐND; tập trung giám sát thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ họp theo quy định.
Với tinh thần và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, bằng nghị lực và quyết tâm của từng cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, chúng ta tin tưởng Đảng bộ huyện sẽ thực hiện hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Tác giả: Nguyễn Đình Quyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây