HOC TAP BAC

Một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Thứ sáu - 10/05/2024 04:12 1.344 0
Hơn 05 năm qua huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 194-KH/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Huyện uỷ Bù Gia Mập đã ban hành Kế hoạch số 113-KH/HU; Ngày 23/8/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.


Đồng chí Phan Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy trao giải cho các tập thể, cá  nhân có thành tích xuất sắc

Ngày 30/3/2022, Huyện uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 15/01/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025”

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 14/7/2022 của Tỉnh ủy về việc “định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025”.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 06/8/2022 về việc triển khai Chỉ thị 17-CT/TU trên địa bàn huyện được các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, phù hợp, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp; xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện…, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác, ngăn chặn có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, xấu độc trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên internet, mạng xã hội.


Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó ban Chỉ đạo 35 huyện báo cáo kết quả đã đạt được và phát động “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ 4, năm 2024

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nghị quyết đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những năm tới như sau:

Một là: Cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ,  gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tập trung đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động, kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề xuyên tạc, chống phá từ xa, từ sớm, không để lan rộng trong quần chúng nhân dân.

Ba là. Đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Ða dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc; tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa các cơ quan, ngành có liên quan.

Bốn là: Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 15 năn thành lập  huyện Bù Gia Mập; gương người tốt việc tốt. Tăng cường viết tin, bài nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, chống phá.
Năm là: Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên đẩy mạnh chia sẻ thông tin tích cực trên internet,Fanpage Bù Gia Mập online, trang web của huyện, mạng xã hội; tập trung “phủ xanh” thông tin tích cực, “pha loãng”, giảm ảnh hưởng của thông tin xấu độc.Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sáu là: Tăng cường nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở; kịp thời định hướng dư luận xã hội; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về ban hành quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Bảy là: Tiếp tục quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, giải báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải báo chí về xây dựng Đảng; cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng năm 2024.

Tám là: Thường xuyên cập nhật thông tin tích cực của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, từng bước nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước, xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin sai sự thật, bình luận, chia sẻ, xử phạt nghiêm theo quy định.Chín là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. Qua đó, phát huy những cách làm hiệu quả; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân;  Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo 35 huyện, phát huy trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo 35 về công tác đấu tranh trên mạng xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Lưu ý quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; nêu gương những cách làm hay, hành động đẹp, sáng tạo của cá nhân, tập thể để lan tỏa nhiều hơn nữa. Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Đình Quyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây