HOC TAP BAC

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ năm - 04/07/2024 20:51 890 0
 “Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQVN các cấp đóng vai trò nòng cốt. Toàn hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, đó là: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện trách nhiệm của hệ thống chính trị về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQVN trong tình hình, nhiệm vụ mới” - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY CÁC CẤP
Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, thời gian qua cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của MTTQ trong điều kiện hiện nay. Được thể hiện bằng những chủ trương, giải pháp của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động của mặt trận trên tất cả các mặt như: Chỉ đạo về nội dung, phương thức hoạt động; công tác tổ chức - cán bộ; lãnh đạo sự phối hợp hoạt động của mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Các cấp ủy đảng luôn tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho mặt trận hoạt động. Phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của mặt trận trong việc kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của mình.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường
Ban thường vụ, cấp ủy các cấp luôn cho ý kiến chỉ đạo về những định hướng công tác lớn từng thời kỳ; về chương trình, nội dung hoạt động hằng năm của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội (CTXH); xây dựng quy định về sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với mặt trận. Chỉ đạo Đảng đoàn mặt trận xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa các cơ quan chính quyền với mặt trận, các tổ chức CTXH trong việc tổ chức triển khai các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; về công tác dân vận ở địa phương; công tác giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, cho ý kiến công tác cán bộ của mặt trận và đoàn thể CTXH, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ của các tổ chức này; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho mặt trận và các đoàn thể CTXH hoạt động. Định kỳ hằng quý giao ban nghe mặt trận và các đoàn thể CTXH báo cáo kết quả hoạt động và các kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước.
THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho rằng: Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, thời gian qua, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm việc giao ban định kỳ với dân vận, mặt trận và các tổ chức CTXH. Coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm rõ vị trí, mối quan hệ giữa Đảng và MTTQVN với tư cách Đảng vừa là thành viên của MTTQVN, đồng thời lãnh đạo MTTQVN. Quy định cụ thể nhiệm vụ của người đại diện tổ chức đảng trong MTTQVN các cấp; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Đảng đoàn MTTQVN trong việc tham mưu cấp ủy cùng cấp về công tác dân vận.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và huyện Phú Riềng thực hiện nghi thức khởi công xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn
Các cấp ủy đảng định rõ tiêu chuẩn, điều kiện cần có của người cán bộ làm công tác mặt trận và đoàn thể để bố trí công việc. Từ đó lựa chọn những cán bộ ưu tú của Đảng, có uy tín, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội sang làm công tác mặt trận, đoàn thể. Cán bộ mặt trận và các đoàn thể phải thực sự là người được nhân dân tin yêu bởi năng lực và phẩm chất, bởi tác phong và lối sống mẫu mực. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: “Các tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong mặt trận và các đoàn thể CTXH là lực lượng chủ yếu có vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp lãnh đạo mặt trận và các đoàn thể CTXH thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đội ngũ đảng viên có chất lượng, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong mọi hoạt động của MTTQVN và các tổ chức CTXH. Trong thời gian tới, cần quán triệt và thực hiện tốt những quan điểm và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”.
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối đại đoàn kết của Đảng, trước hết, toàn hệ thống chính trị và xã hội phải hiểu rõ về vai trò, vị trí của củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQVN đóng vai trò nòng cốt. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQVN là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, đồng thuận cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo được thế trận lòng dân vững chắc”.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh LÊ THỊ XUÂN TRANG

PHẢI “CHUYỂN MÌNH” TRONG NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho rằng: Trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ của MTTQVN hết sức nặng nề, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng thuận, sự phối hợp và thống nhất hành động. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đòi hỏi công tác mặt trận phải có sự chuẩn bị, sự “chuyển mình” trong nhận thức và hành động. Hình thức hoạt động của MTTQVN các cấp phải thay đổi để ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp, các giới trong xã hội. Có thể hình thức hoạt động ngày hôm qua là đúng, nhưng sẽ không còn phù hợp đối với ngày mai. Chúng ta không cầu toàn, không nôn nóng muốn có thành quả ngay, vì kết quả thực hiện còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan khác.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường mong muốn và đề nghị MTTQVN các cấp trong tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, nỗ lực cùng cấp ủy, chính  quyền, tiếp tục phấn đấu với quyết tâm cao nhất để mang đến cho người dân cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Qua đó góp phần quan trọng vào việc khơi dậy tinh thần tự quản cộng đồng, nâng cao ý thức xã hội của người dân, chuyển đổi rõ nét nhận thức trách nhiệm của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
 

Tác giả: Báo Bp (Đức Hiến)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây