HOC TAP BAC

Xã Phú Nghĩa: Một số giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động đối với ĐBDTTS về  xóa đói giảm nghèo.

Thứ tư - 19/06/2024 10:37 1.499 0
Xã Phú Nghĩa là xã trung tâm thuộc huyện Bù Gia Mập, dân số toàn xã trên 3.725 hộ/14.836 nhân khẩu, trong đó, DTTTS 1.321 hộ/5.816 khẩu, chiếm 35,46% số hộ trên địa bàn xã, có 9 dân tộc sinh sống gồm: Dân tộc Kinh, S’tiêng,Tày, Thái, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Chăm.
Cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tập huấn khởi nghiệp, vận động đồng bào DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; phát tờ rơi, qua các trang website, nhóm zalo, Facebook.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng
 Thuận lợi:
Từ hoạt động tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, kiến thức về khoa học, kỹ thuật, giới thiệu những mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; sự hỗ trợ về vốn, khoa học, công nghệ, công lao động,… của các địa phương, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhận thức của đồng bào DTTS về thay đổi nếp nghĩ, cách làm đã có những chuyển biến tích cực, đời sông kinh tế- xã hội của đồng bào DTTS dần được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm dần qua các năm.
Biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; Có rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện (có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân tộc thiểu số trong tỉnh, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố và một số vật dụng thiết yếu như ti vi, xe gắn máy, điện thoại thông minh.
Lực lượng vũ trang huyện Bù Gia Mập chung tay cùng địa phương làm tuyến đường bê tông ở khu định cư 119
Qua đợt các tuyên truyền, cấp uỷ, chính quyền xã đã nắm bắt và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Thông qua đó đã quy tụ và tập hợp đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào chương trình. Từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc, tạo động lực để đồng bào hòa nhập vào sự phát triển chung của huyện nhà.
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế:
Kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế địa phương về thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện, chưa thay đổi được nếp nghĩ, cách làm của người dân tộc thiểu số trên địa bàn, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào DTTS còn thấp, còn chịu sự ảnh hưởng của một số hủ tục lạc hậu; giao thông không thuận lợi.
Một bộ phận đồng bào DTTS chưa chủ động, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng; tư duy về nếp nghĩ, cách làm trong đời sống, lao động sản xuất chưa được đổi mới
Kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc; nguồn nhân lực của huyện nói chung, vùng DTTS nói riêng còn thiếu, tỷ lệ lao động có chất lượng cao còn thấp; hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến chưa nhiều. 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Nghĩa khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội
Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với ĐBDTTS vùng dự án lao động sản xuất, chăm sốc con giống, vật nuôi được nhà nước hỗ trợ từ các chương trình chính sách dân tộc đạt hiệu quả trong giai đoạn (2024-2029), một số giải pháp trong thời gian tới như sau:
 Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác tuyên truyền chính sách dân tộc đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng ngang tầm với nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trong Đảng bộ các địa phương và trong toàn xã hội, tạo sự thống nhất ý chí và hành động cách mạng. 
Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng
Hai là, Chăm lo phát triển kinh tế, phát triển giáo dục, đào tạo, từng bước nâng cao chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Ba là, Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số.
Bốn là, Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất kết hợp với đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện công tác tuyên truyền chính sách dân tộc phù hợp với thực tiễn địa phương và sát với đối tượng tuyên truyền như: Hệ thống đài truyền thanh, truyền hình; các loại sách; báo; tạp chí, ấn phẩm; các khẩu hiệu; biểu ngữ; panô; áp phích; tranh cổ động... tăng cường đối thoại, mở rộng các hình thức thảo luận dân chủ.
Tăng cường hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, tác động trực tiếp vào cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm của từng dân tộc.
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận khen thưởng của UBND huyện, xã
Năm là, Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động bà con ĐBDTTS thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng và bổ sung các quy định, quy ước về nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.
Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp; Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều công trình phúc lợi và mô hình tự quản trong cộng đồng vùng ĐBDTTS được xây dựng và phát huy hiệu quả tích cực.
 Các chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong vùng ĐBDTTS được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng ĐBDTTS luôn được giữ vững, ổn định.
Lãnh đạo huyện Bù Gia Mập và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 trao tặng quà cho đại diện các hộ dân xã Phú Nghĩa tểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Sáu là, Nhằm nâng cao nhận thức thức tự lực, tự cường, ý chí vương lên thoát nghèo bền vững UBND xã đã phối hợp thường xuyên với UBMTTQVN xã và các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân dân tộc thiểu số thay đổi tập tục lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, lao động sản xuất, chăm sốc con giống, vật nuôi được nhà nước hỗ trợ từ các chương trình chính sách dân tộc, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các chính sách xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội của địa phương.

Bảy là, Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền; việc phối hợp tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của khối dân vận, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các cơ sở triển khai thực hiện công tác dân vận trong vùng ĐBDTTS, vùng đồng bào có đạo tại hiệu quả, thiết thực; đổi mới phương pháp tuyên truyền vận động để đem lại hiệu quả cao, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo. 
Bộ đội giúp dân làm đường giao thông nội bộ.
Tám là, Phát huy hơn nữa vai trò của già làng, người có uy tín, cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc, vùng tôn giáo, trở thành lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo gây mất ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và Bí thư Huyện ủy Lý Trọng Nhân trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Nghĩa
 

Tác giả: ĐQ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây