HOC TAP BAC

Hội Liên hiện Phụ nữ Bù Gia Mập: Phát huy vai trò của Hội  trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai - 13/05/2024 11:19 577 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện ở mọi cấp. Xác định vai trò quan trọng đó, các cấp Hội liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước, đặc biệt ở cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiệu quả, ngày càng đi vào thực tế cuộc sống.


Hội LHPN huyện ký kết chương trình hành động với các đồn Biên phòng

Hơn 05 năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội đã tổ chức được 87 cuộc truyền thông, tập huấn, hội nghị, hội thi, sinh hoạt chuyên đề với 9760 lượt hội viên, phụ nữ và cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tham gia; chuyển tải 6 tờ Thông tin Phụ nữ (do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát hành); biên soạn  số Tài liệu sinh hoạt hội viên phục vụ sinh hoạt chi hội, tờ rơi.

Phụ nữ tham gia chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều phong trào hay, mô hình, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, như: phong trào “xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới”gắn phong trào “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”; Cuôc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, 5 có 3 sạch... gần đây, phụ nữ cả nước còn phát động và quyên góp được hàng  tỷ đồng ủng hộ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Kết quả đạt được thông qua các cuộc vận động: Cuôc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, đã xây dựng .08. mô hình 5 không, 3 sạch; giúp đỡ được hơn 370 hộ thực hiện chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp; vận động

Thành lập mới 23 mô hình, CLB mới với 165 thành viên cụ thể: Ra mắt 05 câu lạc bộ “Dân vũ vui khỏe” và CLB “Văn nghệ dưỡng sinh” và CLB “Dân vũ thể thao” (Phú Nghĩa – Đa Kia- Phước Minh, Đak Ơ…); 02 mô hình phân loại rác thải tại nguồn gồm 30 thành viên (xã Bù Gia Mập, xã Phú Văn); 03 chi hội phụ nữ đặc thù (Chi hội phụ nữ người Campuchia làm kinh tế giỏi tại thôn Bình tiến 2 – xã Phước Minh – 15 thành viên, mô hình Phụ nữ ĐBDTTS dệt thổ cẩm tại xã Phú Văn, xã Bù Gia Mập với 29 thành viên); 01 mô hình "Hội chị em độc thân giúp nhau phát triển kinh tế, nuôi con khỏe dạy con ngoan" có 16 thành viên tại xã Phú văn; 02 mô hình “ gia đình 5 có 3 sạch” gồm 30 thành viên tại thôn 2, thôn 4 xã Đa Kia và 09 mô hình “Ngôi nhà xanh” (cấp huyện thành lập); Hội Phụ nữ trao tặng 09 nhà tình thương với tổng trị giá 785 triệu đồng và 7.580 phần quà gồm các nhu yếu phẩm, học bổng, xe đạp, góc học tập, tập sách, trao các phương tiện sinh kế…  tổng trị giá 4,315 tỷ đồng.

08/08 xã đều tổ chức các hoạt động dân vũ, thể dục thể thao để vận động hội viên, phụ nữ tham gia. Cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác có 04 tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở được tuyên dương tại các hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện, 01 biểu dương cấp tỉnh

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh cùng với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên kêu gọi, vận động hàng hóa nhu yếu phẩm hỗ trợ, phòng chống dịch các đơn vị trong Khối MTTQ và các Đoàn thể, quy ra tiền 2,6 tỷ đồng (Trong đó Ủy Ban MTTQ 1,3 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 78,5 triệu đồng; Hội Liên Hiệp Phụ nữ 623,3 triệu đồng; Hội Nông dân 85 triệu đồng; Huyện đoàn 443,7 triệu đồng; Liên đoàn Lao động 30 triệu đồng).

Nhờ có sự định hướng của cán bộ Hội cấp cơ sở, ở nhiều nơi, nhân dân đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền tham gia phòng, chống dịch bệnh, tự nguyện quyên góp công sức, tài sản để hỗ trợ Nhà nước và người dân.


Hội LHPN huyện phát động phong trào tặng “Ngôi nhà xanh”
 
Để phát huy vai trò của HLHPN các cấp trên địa bàn huyện Bù Gia Mập trong thời gian tới cần thức hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên Hội Phụ nữ về vai trò, tầm quan trọng, vị trí của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Tuyên truyền cho hội viên và nhân dân theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không dao động trong bất cứ tình huống nào; kiên định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc cực đoan, chủ quan nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc; kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng.

Hai là, tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, về công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán bộ nữ; chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ nghèo.

Ba là, làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên nữ, giới thiệu cán bộ nguồn cho Đảng. Phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các gương điển hình phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng, lý luận.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo mọi điều kiện để phụ nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, sáng tạo nghệ thuật. Kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ.

Năm là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
 Phải coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ, lôi cuốn được toàn thể hội viên và nhân dân tham gia, tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc.

Lịch sử hào hùng của dân tộc ta đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của lớp lớp thế hệ Phụ nữ Việt Nam. Ngày nay, với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”, Phụ nữ Việt Nam nói chung, HLHPN huyện Bù Gia Bập nói riêng sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tác giả: Nguyễn Đình Quyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây