HOC TAP BAC

Một số nhiệm vụ giải pháp phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn (2024-2029)

Thứ ba - 21/05/2024 21:37 91 0
Trong 5 năm qua (2019-2024),  Hội Cựu chiến binh huyện đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ hội viên nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được triển khai thực hiện sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương như:
Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Vì người nghèo”, “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”…Từ đó tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, tình yêu nước và các phẩm chất cao quý của bộ đội cụ Hồ. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) của Đảng về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, từ đó đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Hội.
 Hội CCB đã tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng.

 

Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
                                 
Đồng chí Phan Xuân Linh – Phó Bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và chúc mừng những kết quả của Hội CCB huyện
Đại hội lần này là dịp để cấp ủy, chính quyền ghi nhận thành quả của các cấp Hội CCB trong những năm qua, đồng thời để tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 5 năm tới (2024-2029), tập trung triển khai, thực hiện tốt một số  giải pháp sau:
Thứ nhất: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung thành-Đoàn kết-gương mẫu-Đổi mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương trong thời gian tới; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.
Thứ hai: Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thứ ba: Động viên cán bộ, hội viên Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo để giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân vượt qua khó khăn, vượt lên trong cuộc sống.
Động viên cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cả nước, của các địa phương, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Thứ tư: Làm tốt việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên, tạo hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất, quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan toả trong các cấp hội của huyện.
Thứ năm.Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII) về tăng cường xây dưng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.
Thứ sáu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp MTTQ và các đoàn thể làm tốt chức năng giám sát  phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.
Thứ bảy.Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, Cựu chiến binh và nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Cựu chiến binh tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường; Người Bình phước nói lời hay làm việc tốt…
Thứ tám.Phối hợp với tổ chức Đoàn tuyên truyền, giáo dục truyền thống bằng các hình thức sáng tạo, xây dựng niềm tin, niềm  tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; tăng cường vai trò đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, định hướng lối sống, hình thành nếp sống văn hoá cho thanh niên.
Thứ chín.Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng. Chủ động, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho hội viên, nhất là những vấn đề mới, về âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tác giả: ĐQ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây