HOC TAP BAC

Một số giải pháp giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ bảy - 22/06/2024 08:27 1.067 0
Với phương châm gần dân, sát dân, dựa vào dân, Công an huyện Bù Gia Mập luôn quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); nâng cao nhận thức pháp luật, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa.
Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Uỷ viên BTV huyện uỷ - Trưởng công an huyện
Bù Gia Mập là huyện biên giới của Tỉnh Bình Phước, với diện tích 106.464 ha, dân số toàn huyện là 21.019 hộ, với 81.978 nhân khẩu; trong đó dân tộc thiểu số là 6.555 hộ, với 29.983 khẩu, chiếm 36,6% dân số toàn huyện, đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, huyện có 02 xã biên giới là xã Đăk Ơ và xã Bù Gia Mập với đường biên giới dài hơn 64 km, tiếp giáp huyện Ô Răng và huyện Keoxima, tỉnh Munđunkiri, Vương quốc Campuchia.
Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, đã mang lại những bước khởi sắc rõ rệt về đời sống vật chất, tinh thần của người dân, trong đó có nhiều chính sách đặc biệt cho ĐB DTTS góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, như Chương trình 135 và các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất… đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực cho địa phương.
Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Uỷ viên BTV huyện uỷ - Trưởng công an huyện Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến nhận thức pháp luật không đồng đều, đời sống kinh tế của một số người ĐB DTTS còn nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều tập tục lạc hậu được duy trì, nhất là tình trạng tảo hôn vẫn còn phổ biến tại các vùng có nhiều người ĐB DTTS sinh sống… Bên cạnh đó, tình trạng người ĐB DTTS trên địa bàn huyện có mối quan hệ thân tộc với người dân tại các tỉnh Tây nguyên và người dân Campuchia cũng mang lại nhiều yếu tố liên quan đến ANQG. Từ đó, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình ANCT, TTATXH của địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Trao tặng nhà cho đồng chí Trần Văn Tiến, thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, là công an viên xã Phước Minh
Để phát huy hiệu quả công tác  an ninh trật tự (ANTT) vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thời gian tới cần thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị và toàn xã hội.
 Hai là, kịp thời nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số; trên cơ sở đó có giải pháp xử lý phù hợp. Người đứng đầu cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp phải thường xuyên đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng, chủ động định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện có hiệu quả chủ trương về xóa đói, giảm tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao mức thu nhập.
Công an huyện Bù Gia Mập đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế  - Công an tỉnh Bình Phước vận động một số mạnh thường quân như công ty TNHH Sơn Phát, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ và sự đóng góp của cán bộ chiến sỹ đã tổ chức xây dựng
và trao tặng 4 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho công an viên 3 xã Đăk Ơ, Phú Nghĩa, Bình Thắng.
Ba là, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có chất lượng, tỷ lệ và cơ cấu hợp lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bốn là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công tác tại vùng DTTS sinh sống, có trình độ, hiểu biết, có uy tín gắn bó với đồng bào DTTS. Chăm lo đến xây dựng cơ cấu, đội ngũ cán bộ vùng đồng bào DTTS; lựa chọn cán bộ, đủ đức, đủ tài, có tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, gần gũi, sát cơ sở; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc.  
Năm là, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Sáu là, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Trong đó chú trọng đào tạo, quy hoạch, xây dựng và phát triển tại chỗ đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là tại các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.
Đoàn lãnh đạo 2 huyện Bù Gia Mập và Ô Răng chụp hình lưu niệm
Bảy là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước; Tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời nhận diện, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, tự trị dân tộc, bạo loạn, biểu tình, phá rối trật tự an toàn xã hội.
Tám là, tổ chức tốt công tác nắm tình hình ở cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết các tình huống phát sinh, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Giải quyết kịp thời những phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không để kẻ địch và các thế lực phản động lợi dụng kích động quần chúng chống đối với danh nghĩa “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”. Tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thái và các khách mời chụp hình lưu niệm trước căn nhà tình thương vừa được trao tặng
Chín , xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhất là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Tăng cường phối hợp giữa dân quân tự vệ với lực lượng công an xã và các lực lượng khác trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Thường xuyên, sâu sát đến từng hộ, từng người. Tích cực vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay phải gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với việc bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phù hợp với tình hình, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.
Công tác vận động quần chúng cần bắt đầu từ những điều thiết thực nhất đối với từng người, từng hộ, từng cụm dân cư, từng cơ quan, tổ chức; đó là bảo vệ quyền lợi của chính từng cá nhân, tổ chức, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá- tinh thần của Nhân dân.

 

 

Tác giả: ĐQ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây