HOC TAP BAC

Xã Phú Văn: Một số nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu xây dựng  về đích Nông thôn mới  năm 2024

Thứ hai - 17/06/2024 22:12 1.482 0
Phú Văn, huyện Bù Gia Mập phấn đấu xây dựng  về đích Nông thôn mới  năm 2024, Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.
Tập trung khơi dậy sức dân để chăm lo đời sống cho dân, vận động nhân dân hưởng ứng và đóng góp hoàn thiện các tiêu chí khu đô thị; vận động 100% các KDC đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi khu dân dân cư đăng ký tối thiểu 01 mô mình trên các lĩnh vực; cuối năm 90% các KDC được công nhận khu dân cư văn hóa.
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân xã Phú Văn dự lễ phát động
 Nhiệm vụ trọng tâm:
Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân, của từng khu dân cư.
Vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với Cuộc vận động “người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” (làm tốt công tác hòa giải, bảo đảm an ninh, an toàn, không để xảy ra tệ nạn xã hội ...); xây dựng các khu dân cư phát triển bền vững, Nhân dân được thụ hưởng đầy đủ các giá trị vật chất và tinh thần trong điều kiện xã hội mới.
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân xã Phú Văn dự lễ phát động

 Một số nhiệm vụ, giải pháp:
1.Tham mưu Cấp ủy, tổ chức phân công cho cán bộ, đảng viên đồng hành với các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hỗ trợ các đối tượng cận nghèo, khó khăn đột xuất không để tái nghèo; tăng cường hỗ trợ xây dựng nhà, sinh kế, cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, đối tượng yếu thế.
Lãnh đạo xã Phú Văn đón nhận các nguồn lực ủng hộ xây dựng nông thôn mới từ các cấp chính quyền, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân
2.Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát động, vận động các nguồn lực xã hội và triển khai công tác cứu trợ Nhân dân khi có tình huống thiên tai, rủi ro.
3.Phát huy vai trò nòng cốt cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích, động viên các điển hình mới, nhân tố mới; nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, cuộc vận động. Tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình.
Lãnh đạo xã Phú Văn đón nhận các nguồn lực ủng hộ xây dựng nông thôn mới từ các cấp chính quyền, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân
4.Tổ chức các hoạt động phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư qua đó tập hợp, lắng nghe, đoàn kết nhân dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.
5.Làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, định hướng, phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoà giải, giám sát của Nhân dân tại cộng đồng.
6.Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế; xây dựng khu dân cư trật tự, kỷ cương, môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội.

7.Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, vai trò của chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh:
Tập trung kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh quy hoạch, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; quan tâm hơn đến công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc ở nông thôn; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 8.Thực hiện đa dạng hóa huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp để thực hiện việc đầu tư xây dựng nông thôn mới:
Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, trọng tâm là huy động mạnh nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp để thực hiện việc đầu tư xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; huy động tối đa nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai.
Chú trọng huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; thực hiện có hiệu quả chính sách doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc được ngân sách Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật. Huy động hỗ trợ đầu tư từ các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã. 
Tăng cường huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.
Lãnh đạo tỉnh và huyện dự lễ khởi công công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn
9. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của UBND các cấp, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn:
Tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở để thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên địa bàn nông thôn; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn.
Lãnh đạo cấp ủy được phân công thường xuyên xuống địa bàn phụ trách để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến độ và những chậm trễ trong việc triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới ở địa bàn phụ trách.
Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM Huyện, các ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí nông thôn mới, có kế hoạchchỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc xã thực hiện tốt Chương trình nhằm đảm bảo đạt tiến độ theo mục tiêu đề ra; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình NTM huyện về kết quả, tiến độ xây dựng nông thôn mới tại  xã, tiêu chí được phân công phụ trách.
Đc: Đoàn Văn Thảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện kêu gọi toàn thể nhân dân, cả hệ thống chính trị địa phương đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Đc Đoàn Văn Thảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã kêu gọi các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện nêu cao tinh thần đoàn kết nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình xây dựng NTM của huyện đề ra nhằm đưa đời sống của người dân ngày một tốt hơn về mọi mặt.


 
 
 

 

Tác giả: ĐQ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây