HOC TAP BAC

Xã Đắc ơ: Một số giải pháp trong công tác vận động nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 20/06/2024 04:31 464 0
Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước có diện tích tự nhiên 24.649,07 ha, tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn là 11.428,25 ha, trong đó đất sản xuất của nhân dân trong toàn xã 7.368,6 ha đời sống nhân dân phụ thuộc chủ yếu 80% là nông nghiệp. Có đường biên giới với Cam-pu-chia dài 15,896 km, là xã vùng dân tộc thiểu số, xã Khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng dân số hiện có 4.053 hộ 16.250 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số là 1.498 hộ, 6.461 khẩu, chiếm 39,76% dân số toàn xã được phân bổ 12 thôn ấp, trong đó có 07 thôn có đông ĐBDT. thành phần dân cư, dân tộc khá đa dạng, ngoài dân tộc bản địa là người Stiêng còn lại là 13 thành phần dân tộc, di cư tự do từ các địa phương trên cả nước vào làm ăn, sinh sống và lập nghiệp tại địa phương.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thị Bé Năm đại diện trao bảng tượng trưng
nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương, tỉnh cho xã Đắk Ơ
Phong trào thi đua xây dựng NTM đã được nhân dân toàn xã hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, thời gian qua khi địa phương triển khai nâng cấp, mở rộng các tuyến đường và công trình phúc lợi xã hội, người dân đã hiến 76.000m2 đất, hàng ngàn cây trồng, tham gia đối ứng hơn 732 triệu đồng để làm đường giao thông, xây dựng công trình dân sinh nông thôn. Trong nhiệm giai đoạn (2019-2024), địa phương đã xây dựng và bàn giao 114 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo trị giá hơn 9 tỷ đồng, tạo động lực cho các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ơ Lê Minh Việt, từ những kết quả đạt được thời gian qua có thể khẳng định vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhất là già làng người có uy tín trong chương trình xây dựng NTM là hết sức quan trọng. Nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xã đã đạt 19/19 tiêu chí, hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2023. Mục tiêu cuối cùng của xây dựng NTM là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.
Những kết quả điển hình năm 2023: Hộ gia đình ông Điểu Đon thôn 3 xã Đăk Ơ đã cắt 40 cây cao su đang thu hoạch và hiến gần 900m2 đất nông nghiệp để có mặt bằng mở đường bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi thuận tiện đi lại và phát triển sản xuất; 03 hộ gia đình Điểu Ngọc, Điểu Hoàng, Điểu Tấn thôn Bù Ka, xã Đăk Ơ hiến 650 m2 đất vườn điều để làm đường bê tông lên nhà văn hóa thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên xã còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, đó là:
Do tình hình dịch bệnh, biến đổi của khí hậu dẫn đến mất mùa nên đời sống của nhân dân, nhất là người DTTS, hộ nghèo còn nhiều khó khăn, nhiều hộ phải sang nhượng đất sản xuất để trang trải cuộc sống, trả nợ ngân hàng…. Do vậy, việc huy động đóng góp nguồn lực trong xây dựng NTM còn thấp; Mặt bằng dân trí không đồng đều, việc tiếp thu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước trong Nhân dân còn gặp phải những khó khăn nhất định.
Học sinh Trường THPT Đắk Ơ, xã Đăk Ơ (Bù Gia Mập), một xã khó khăn, được học trong ngôi trường khang trang
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần có một số giải pháp cụ thể giai đoạn (2024-2029) sau:
Công tác tuyên truyền cần tạo ra được sự đồng thuận đối với từng hộ, từng gia đình, phải tuyên truyền, giáo dục, động viên từng người dân nhận thức rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc xây dựng NTM và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc xây dựng NTM cho chính quê hương mình; Công tác tuyên truyền phải huy động được sự tham gia tích cực, tự giác của dân và phải do dân thực hiện, tận dụng tối đa nguồn nội lực sẵn có.
Lãnh đạo Tỉnh ,Huyện tổ chức lễ khởi công một số công trình: Xây dựng Nhà văn hóa thôn 9; Xây dựng đường bê tông xi măng đặc thù thôn 9;Láng nhựa tuyến đường ĐƠ.19 thôn 9.
Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là để người dân làm chủ, người dân phải thực sự là chủ thể thực hiện và đứng lên làm chủ thôn sóc của mình, thời gian tới, cần chú trọng thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau để phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ thể của đồng bào DTTS trong xây dựng nông thôn mới.
Một là, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của chính quyền các cấp trong thực thi công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần có những giải pháp thật sự thiết thực, hữu hiệu, khả thi để tận dụng những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, giúp đồng bào các DTTS phát huy dân chủ, phát huy tối đa vai trò chủ thể “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đối với những vấn đề thiết thực, liên quan mật thiết đến cuộc sống của họ trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Lãnh đạo huyện Bù Gia Mập tặng hoa và trao nguồn kinh phí cho địa phương
Hai là,  Công tác tuyên truyền vận động phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của đồng bào DTTS trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng vận động đồng bào đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, với công tác giảm nghèo bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,  bảo tồn, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc dân tộc; Chú trọng bảo tồn, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Ba là, Đảng và nhà nước cần rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo ra sự đột phá, có sức tác động và phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của đồng bào DTTS trong cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với xây dựng hợp tác xã kiểu mới, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, cần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở vùng đồng bào DTTS. Mỗi địa phương cần xem xét lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp theo chuỗi giá trị đối với những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có giá trị, có lợi nhuận, giúp tăng thu nhập cho đồng bào DTTS.
Các thôn và đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn kinh phí
Các thôn và đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn kinh phí
Bốn là, kịp thời nhận diện, phân tích, đánh giá, sơ kết, tổng kết các mô hình thực tiễn đạt hiệu quả cao trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương nhờ phát huy tốt vai trò chủ thể của người nông dân, của đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, cần chú trọng cải tiến, hoàn thiện các chủ trương, chính sách để khuyến khích, thu hút đầu tư, phát huy vai trò các đối tác của nông dân, của đồng bào DTTS trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò của các doanh nghiệp, các nhà khoa học.
Năm là, phát huy tốt hơn nữa vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Giúp đồng bào nhận thức đúng và thể hiện tốt vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới; vận động đồng bào thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động lễ hội, việc cưới, việc tang, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp, đồng thời biết tiếp thu có chọn lọc những cái hay, tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác.
Sáu là, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò giám sát của cộng đồng dân cư trong thực hiện các công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu về nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục giám sát việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã, huyện đã đạt chuẩn để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương
Bảy là, phát triển vùng DTTS và miền núi gắn liền với ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng các DTTS, Huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển KT-XH vùng DTTS, đảm bảo phát triển bền vững gắn liền với an sinh xã hội, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS. Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ DTTS đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
lãnh đạo Huyện ủy, Uỷ ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bù Gia Mập; lãnh đạo Đoàn KTQP-778, lãnh đạo  xã 

 

Tác giả: ĐQ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây