HOC TAP BAC

Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại  trong tình hình mới

Thứ ba - 18/06/2024 04:00 396 0
(Ngày 17/6/2024 Ban thường vụ Huyện uỷ Bù Gia Mập ban hành kế hoạch số: 261-KH/HU về việc thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.)
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong năm 2023 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh đất nước, tỉnh Bình Phước và huyện Bù Gia Mập đến các tỉnh thành trong nước, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế, tập trung vào các nhóm nội dung sau:
- Lịch sử, truyền thống; những tiềm năng, lợi thế; về chính sách thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng; về nền văn hóa Bình Phước: “Đa dạng, bản sắc và hội nhập”, về văn hóa Bù Gia Mập, những đặc tính văn hóa nổi trội của con người Bình Phước nói chung, huyện Bù Gia Mập nói riêng: “Hòa hợp - Nghĩa tình - Tự cường - Kỷ cương - Sáng tạo” và các yếu tố trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa của tỉnh, của huyện, nhằm thu hút người dân trong và ngoài nước đến khám phá và trải nghiệm.
- Chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là những trọng tâm, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung Hội nghị Đối ngoại toàn quốc tháng 12/2021 đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam” và ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi. Đó là vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại, khôn khéo nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; đoàn kết, nhân ái nhưng luôn luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.
- Những thành tựu sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và những kết quả nổi bật sau 27 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước và 15 năm thành lập huyện Bù Gia Mập.
- Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ. Những thành tựu trong công tác bảo đảm quyền con người tại Việt Nam và của tỉnh Bình Phước, cũng như huyện Bù Gia Mập.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước
2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những đóng góp của Việt Nam vào kho tàng tri thức nhân loại, nhất là sáng tạo mới về lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tăng cường thông tin về tiềm năng phát triển và hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số...
- Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng phương thức thông tin đối ngoại theo phương châm “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, khu vực, địa bàn trong huyện, nhất là các địa phương, quốc gia, vùng lãnh thổ có ảnh hưởng lớn đến phát triển của đất nước, của tỉnh và của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng Internet, mạng xã hội, kiên quyết ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, xử lý nghiêm những thông tin sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng.
- Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc và huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ; phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác thông tin đối ngoại.
3. Tăng cường tuyên truyền, tôn vinh, giới thiệu giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các danh nhân Việt Nam được thế giới vinh danh và nhân vật lịch sử của tỉnh, của huyện.
- Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, các giá trị tiến bộ của nhân loại, kinh nghiệm quốc tế... đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin trong nước; giữ vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam để nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh của tỉnh, của huyện, huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, lồng ghép phù hợp trong các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật....
- Kịp thời thông tin về tình hình của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là về tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm gần đây; các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư; tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa, con người Bù Gia Mập, khơi dậy và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về quê hương Bù Gia Mập trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, nhất là cộng đồng người Bình Phước đang sinh sống, học tập, lao động ở ngoài tỉnh và ở nước ngoài; tăng cường nắm bắt, thông tin đúng, trúng, kịp thời về những vấn đề mà kiều bào quan tâm, phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước và của tỉnh Bình Phước, cũng như ở huyện Bù Gia Mập.
4. Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động thông tin đối ngoại theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước. Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí phản ánh về tỉnh, về huyện để nắm bắt, tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp thông tin, tuyên truyền, giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước, của tỉnh, của huyện.
Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, nhất là thông tin về các sự việc nhạy cảm, phức tạp, nổi cộm, những vấn đề Nhân dân quan tâm.
5. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực phương hại đến lợi ích của quốc gia - dân tộc, của tỉnh, của huyện; bảo đảm thông tin tích cực là dòng thông tin chủ đạo. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, làm rõ những nội dung phản ánh chưa chính xác, chưa đầy đủ, sai sự thật; đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tăng cường vai trò định hướng, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện trong tuyên truyền, phủ xanh thông tin tích cực.
Chú trọng kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, đẩy mạnh xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; khắc phục triệt để tình trạng báo chí, mạng xã hội đưa tin phiến diện thiếu chính xác, sai sự thật, chưa được kiểm chứng.
6. Tăng cường nguồn lực cho công tác thông tin đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí có phóng viên thường trú, phụ trách địa bàn Bình Phước, phóng viên Đài truyền thanh huyện; củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống cụm thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới.
Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW và Kế hoạch này.
2. Uỷ ban nhân dân huyện cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Kết luận số 57- KL/TW và Kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tế của huyện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Uỷ ban nhân dân các xã trong tổ chức thực hiện; đảm bảo nguồn lực cho công tác thông tin đối ngoại của huyện; chú trọng bố trí kinh phí để triển khai các chương trình phối hợp, hợp tác trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện ra bên ngoài; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị.
3. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW và Kế hoạch này; định kỳ tham mưu đánh giá sơ kết, tổng kết theo quy định.

 
File đính kèm

Tác giả: Nguyễn Đình Quyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây