HOC TAP BAC

Bù Gia Mập triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024

Chủ nhật - 31/03/2024 19:27 562 0
Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024.
Bù Gia Mập triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024
Kết quả điều tra cuối năm 2023, toàn huyện có 440 hộ nghèo với 1.540 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,03% tổng số hộ dân trên địa bàn huyện, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số là 262 hộ với 1.009 nhân khẩu, chiếm 59,5% số hộ nghèo toàn huyện; Hộ cận nghèo là có 609 hộ với 2.384 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,82% tổng số hộ dân trên địa bàn huyện, trong đó hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 334 hộ với 1.395 nhân khẩu, chiếm 54,8% tổng số hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.
Theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND tỉnh giao cho huyện Bù Gia Mập giảm 180 hộ nghèo, trong đó có 107 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhiệm vụ cụ thể được UBND huyện xác định là đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định, thực hiện hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn; đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo.


Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các quy định hiện hành, huyện tập trung thực hiện 05 dự án đó là: Dự án 2 (Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo), Dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng), Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững), dự án 6 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin), Dự án 7 (Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình)
Bên cạnh đó các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo như Chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ về Y tế, giáo dục, nhà ở… được quan tâm thực hiện đồng bộ.
Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung kế hoạch của tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật để triển khai thực hiện.
UBND các xã xây dựng Kế hoạch giảm nghèo cụ thể sát với tình hình thực tế, phân công tổ chức, cá nhân phụ trách từng hộ, phân bổ chỉ tiêu đến từng thôn trên địa bàn, tổ chức rà soát nhu cầu cụ thể của từng hộ để đưa ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đa chiều, phân loại hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo và hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; thực hiện tốt công tác bình xét đối tượng thụ hưởng các chính sách, dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Quản lý hồ sơ, sổ sách của Chương trình MTQG giảm nghèo đầy đủ và khoa học.


Mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây